ꯊꯦꯡꯒꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


ꯊꯦꯡꯒꯨ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Tortoise, Turtle) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯐꯥꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯔꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯦꯡꯒꯨ&oldid=54675" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ