Jump to content

ꯋꯥꯁꯤꯜꯀꯤꯚ ꯃꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯀꯥ ꯔꯨꯁ꯭ꯇꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯋꯥꯁꯤꯂꯀꯤꯚ ꯃꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯀꯥ ꯔꯨꯁ꯭ꯇꯔ

ꯋꯥꯁꯤꯂꯀꯤꯚ ꯃꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯀꯥ ꯔꯨꯁ꯭ꯇꯔ (ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟꯗ: Півник васильківської майоліки) ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯁꯤꯜꯀꯤꯚꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯀꯥ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯥ ꯔꯤꯞꯂꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯇꯦꯗ ꯄꯤꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯚꯦꯂꯦꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯚ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯔꯤꯑꯦꯚꯥꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯕꯣꯔꯣꯗꯤꯌꯥꯅꯀꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯥ ꯚꯥꯏꯔꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯗꯥ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ (꯲꯰꯲꯲) ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ: ꯐ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯃꯥꯡꯍꯅꯈꯤꯕꯁꯨ, ꯋꯥꯂꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯤꯆꯦꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯃꯥ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯀꯨꯞꯅꯥ ꯌꯦꯡꯕꯗꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯀꯥ ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫[꯱]

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯁꯤꯂꯀꯤꯚ ꯃꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯀꯥ ꯔꯨꯁ꯭ꯇꯔꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯱꯸ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯋꯥꯁꯤꯂꯀꯤꯚ ꯁꯍꯔ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯗꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯋꯥꯁꯤꯂꯀꯤꯚꯗꯥ ꯃꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯀꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯗꯒꯤ ꯍꯩꯊꯣꯏ-ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯔꯕꯥ ꯈꯨꯠꯍꯩꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯃꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯄꯨꯔꯀꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯥꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯐꯣꯛ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯈꯤ꯫[꯲][꯳]

ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯶꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯒꯤ ꯱꯹꯸꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤꯂꯀꯤꯚꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯀꯥ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯗꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯈꯤ꯫[꯴] ꯕꯣꯔꯣꯗꯤꯌꯥꯅꯀꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯁꯣꯀꯄꯥ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯥꯔꯇꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯂꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯟꯠꯔꯤꯃꯟꯗꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯂꯤꯖꯥꯚꯦꯇꯥ ꯁꯦꯔꯚꯥꯇꯤꯅꯁ꯭ꯀꯥꯅꯥ ꯅꯣꯛꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯇꯣ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯌꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯕꯨꯔꯗꯨꯀꯣꯚꯥꯅꯥ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯄꯨꯔꯀꯈꯤ꯫[꯵]

ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯟꯠꯔꯤꯃꯟꯗꯂꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯒ꯭ꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯗꯥ ꯄꯨꯔꯀꯈꯤ꯫[꯶][꯷]

ꯑꯏꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯕꯥ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯦꯔꯥꯃꯤꯛ ꯔꯨꯁ꯭ꯇꯔ, ꯕꯣꯔꯣꯗꯤꯌꯥꯅꯀꯥ, ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯲꯰꯲꯲꯫

ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯑꯔꯥꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯀꯣꯞ ꯕꯤꯗꯥꯁꯤꯎꯀꯇꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫[꯸]

ꯋꯥꯁꯤꯂꯀꯤꯚ ꯃꯥꯏꯑꯣꯂꯤꯀꯥ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ꯭ꯠ ꯁꯦꯔꯍꯤꯏ ꯗꯦꯅꯤꯁꯦꯅꯀꯣꯅꯥ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯚꯦꯂꯦꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯚ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯌꯅꯕꯤ ꯅꯥꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅꯤ꯫[꯹][꯱꯰]

ꯈꯨꯗꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯕꯣꯔꯣꯗꯤꯌꯥꯡꯀꯥ ꯀꯨꯀꯨꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯥꯏꯁꯥꯉ꯭ꯀꯥ

ꯕꯣꯝꯕꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯂꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯤꯆꯦꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯞꯄꯥ ꯂꯩꯇꯅꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ: "ꯀꯤꯆꯦꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅꯥ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯌꯨ"꯫[꯱꯱] ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯗꯣꯃꯤꯇꯦꯕꯜ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥꯁꯨ ꯄꯅꯈꯤ꯫[꯱꯲]

ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯂꯦꯛꯁꯥꯟꯗꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯈꯚ, ꯗꯤꯃꯥ ꯀꯣꯚꯥꯂꯦꯅꯀꯣ, ꯏꯅꯓꯤꯔ ꯗꯤ ꯀꯦꯇꯀꯤ ꯏꯂꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯅꯂꯥꯏꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯞꯂꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯤꯔꯤ꯫

ꯀꯨꯀꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯁꯥꯉ꯭ꯀꯤ (ꯏꯁ꯭ꯇꯔꯒꯤ ꯉꯥ)ꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯊꯤꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ – ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯂꯤꯊꯨꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯃꯦꯁ ꯀꯨꯗꯤꯀꯤꯁꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯊꯃꯈꯤ꯫[꯱꯳] ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯹ꯗꯥ ꯌꯨ.ꯀꯦ.ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯠꯔꯤ ꯕꯣꯔꯤꯁ ꯖꯣꯅꯁꯟꯅꯥ ꯀꯤꯌꯕꯇꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯔꯥꯁ꯭ꯠꯔꯄꯇꯤ ꯚꯣꯂꯣꯗꯤꯃꯤꯔ ꯖꯦꯂꯦꯅꯁ꯭ꯀꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯁꯦꯔꯥꯃꯤꯛ ꯀꯨꯀꯨꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤ꯫[꯱꯴][꯱꯵]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. На кухонній шафі, яка вціліла після обстрілів в Бородянці, впізнали керамічного півника з Василькова. Retrieved on 2022-04-09
 2. Kozak, Svitlana, Ukrainian Folk Art: Vasylkiv Maiolica Rooster, Journal of International Women's Studies, vol. 13, no. 2, 2012, pp. 157-168.
 3. Oksana Kharchenko, Traditional Ukrainian Ceramics
 4. Чи можливо відновити виробництво васильківських півників, одного з яких подарували Борису Джонсону?. Retrieved on 2022-04-12
 5. "Історія кухонної шафки з півником: як одне фото з руїн Бородянки стало вірусним" (in uk)꯫ BBC News Україна ꯫ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯩꯆꯠ - 2022-04-12 ꯫  
 6. Павлюк, Олег (2022-04-17). Кухонна шафка з Бородянки стала надбанням Національного музею Революції Гідності.
 7. Символ стійкості українців – кухонна шафа з керамічним півником із деокупованої Бородянки – відтепер є надбанням музейного фонду України (in uk). Retrieved on 2022-04-17
 8. На кухонній шафі, яка вціліла після обстрілів в Бородянці, впізнали керамічного півника з Василькова. Retrieved on 2022-04-09
 9. Півник з кухонної шафки в Бородянці. Як предмет Васильківської майоліки став символом стійкості України та прославився на весь світ (in uk). Retrieved on 2022-04-12
 10. Чи можливо відновити виробництво васильківських півників, одного з яких подарували Борису Джонсону?. Retrieved on 2022-04-12
 11. "Історія кухонної шафки з півником: як одне фото з руїн Бородянки стало вірусним" (in uk)꯫ BBC News Україна ꯫ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯩꯆꯠ - 2022-04-12 ꯫  
 12. Вцілілий керамічний півник в Бородянці став символом незламності українського духу (in uk). Retrieved on 2022-04-12
 13. ВЕЛИКОДНІ ПОДАРУНКИ НАШИХ ПОБРАТИМІВ — Телеканал I-UA.tv (in uk-ua) (2022-04-23). Retrieved on 2022-04-25
 14. Дим, Нестор (2022-04-09). "Півник – символ перемоги": як проста перехожа в Києві завдяки випадковості подарувала Зеленському і Джонсону символічні сувеніри (in uk). Retrieved on 2022-04-09
 15. Джонсону подарували півника з відомої шафки, що вціліла у Бородянці (in uk). Archived from the original on 2022-04-09 ꯫ Retrieved on 2022-04-09