ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯱

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯱ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯩꯍꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯀꯨꯝꯍꯧ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ, ꯆꯩꯍꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳꯶꯴ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯫

ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯃꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯤꯟꯖꯛ ꯀꯥꯏꯆꯪꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯱ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯆꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ_꯱&oldid=29199" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ