Jump to content

ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯱

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ ꯱ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯩꯍꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ, ꯀꯨꯝꯍꯧ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ, ꯆꯩꯍꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯳꯶꯴ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯫

ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯃꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯤꯟꯖꯛ ꯀꯥꯏꯆꯪꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯱ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯆꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯩ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯥꯛꯆꯤꯡ_꯱&oldid=29199" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ