ꯌꯥꯡꯓꯦ ꯇꯨꯔꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯌꯥꯡꯓꯦ ꯇꯨꯔꯦꯜ
ꯌꯥꯡꯓꯦ ꯇꯨꯔꯦꯜ
ꯌꯥꯡꯓꯦ ꯇꯨꯔꯦꯜ
Location
ꯂꯩꯄꯥꯛꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/source
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/source
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/source
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/source
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/source
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/source
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/discharge
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/discharge
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/discharge
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/discharge
ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Infobox river/discharge

ꯌꯥꯡꯓꯦ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯳ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯫ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯶꯳꯰꯰ ꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]