Jump to content

ꯌꯦꯟ (ꯎꯆꯦꯛ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯌꯦꯟ
ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯥ
ꯀꯤꯡꯗꯝ: ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯂꯤꯌꯥ
Phylum: ꯀꯣꯔꯗꯥꯇꯥ
ꯀꯥꯈꯜꯁꯤꯡ: ꯑꯦꯚꯤꯁ

ꯌꯦꯟ (ꯌꯦꯜ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯢꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯂꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯄꯥꯟꯒꯥ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]