ꯌꯦꯟ (ꯎꯆꯦꯛ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯌꯦꯟ (ꯌꯦꯜ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯢꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯂꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ Cock.jpg

ꯃꯄꯥꯟꯒꯥ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]