ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ
Ukraine film clapperboard.svg
No. of screens2,332 (2011)[꯱]
 • ꯄꯥꯔ ꯀꯦꯄꯤꯇꯥ100,000ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 5.6 (2011)[꯱]
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡB And H 20.0%
Gemini Film 11.0%
Kinomania 7.0%[꯲]
Produced feature films (2009)[꯳]
ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄ10
ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ2
ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ7
Number of admissions (2018)[꯴]
ꯑꯄꯨꯟꯕ14,995,200
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ448,400 (3.0%)
Gross box office (2011)[꯴]
ꯑꯄꯨꯟꯕUAH ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Format price (~€10.6 million)
ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩUAH ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Format price (~€142,000) (1.3%)
ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯥꯐꯜ

ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯥꯢꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯢ ꯄꯥꯛꯅ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ, ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯁꯥꯐꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯇ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯫[꯵]

ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ, ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ, ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛꯄ, ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯥꯢ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯢꯅ ꯄꯣꯇꯦꯝꯀꯤꯝ ꯂꯥꯟꯆꯪ, ꯃꯦꯟ ꯋꯤꯊ ꯑ ꯃꯨꯚꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ, ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯚꯔꯤꯊꯤꯡ ꯏꯁ ꯏꯜꯂꯨꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯢꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ, ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯀꯩ ꯂꯟꯀꯩ, ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯢꯅ Odessa International Film Festival, Molodist in Kyiv ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯟ ꯂꯥꯡꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯂꯣꯢꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ, ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ, ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]