Jump to content

ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟ꯭ꯁ (ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ) ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]