Jump to content

ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯝꯒ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯗꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩ꯫

ꯂꯝꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]