ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Borobudur ship.JPG

ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯝꯒ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯗꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩ꯫

ꯂꯝꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Bromo-Semeru-Batok-Widodaren.jpg

ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]