Jump to content

ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ (ꯃꯦꯘꯅꯥꯗ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯔꯥꯕꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯊꯧ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯕꯨ ꯃꯥꯢꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯢ ꯍꯥꯢꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯍꯥꯢꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]