ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Philippines) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯅꯤꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯃꯗꯝꯁꯤꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯳,꯰꯰,꯰꯰꯰ ꯅꯤ, ꯀꯪꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ ꯹꯹.꯴꯹% ꯑꯣꯏ, ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯊꯠ ꯷꯶꯴꯱ꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯫ PHL orthographic.svg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]