ꯐꯤꯂꯤꯞꯄꯤꯟꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯐꯤꯂꯤꯞꯄꯤꯟꯁ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Philippines) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯅꯤꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯃꯗꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯳,꯰꯰,꯰꯰꯰ ꯅꯤ, ꯀꯪꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ ꯹꯹.꯴꯹% ꯑꯣꯏ, ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯊꯠ ꯷꯶꯴꯱ꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]