Jump to content

ꯐꯥꯠꯃꯥ ꯖꯣꯍꯔꯥ ꯀ꯭ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯐꯥꯠꯃꯥ ꯖꯣꯍꯔꯥ ꯑꯣꯎꯍꯥꯆꯤ-ꯚꯦꯁꯦꯂꯤ (née Ksentini) ꯑꯁꯤ ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯱꯹꯹꯵ꯗꯒꯤ ꯲꯰꯰꯴ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯋꯦꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯕ-ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁꯛꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯅꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯱꯹꯸꯹ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯹꯴ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤ꯫[꯱]

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀ꯭ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯤꯅꯥ ꯱꯹꯸꯹ꯗꯥ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯅꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯁꯕ-ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁꯛꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯏꯅꯚꯦꯁ꯭ꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯏꯟ ꯱꯹꯹꯰.꯱꯹꯹꯴ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯂꯣꯏꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯤꯖꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯁꯤꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ꯭ꯠ ꯗꯤꯛꯂꯥꯔꯦꯁꯟꯗꯥ ꯀꯣꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫[꯲][꯳]

꯱꯹꯹꯵ꯗꯥ ꯀ꯭ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯤꯅꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯛ ꯋꯦꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯅꯥ ꯍꯀꯁꯦꯂꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯁꯥꯐꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯈꯣꯃꯖꯤꯅꯈꯤ꯫ ꯱꯹꯹꯷ꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯀ꯭ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯤꯅꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯐꯟꯗ ꯄꯤꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯟꯅꯥ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯱꯹꯹꯸ꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯀ꯭ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯤꯅꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯥ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯂꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯲꯰꯰꯱ꯗꯥ ꯍꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯰꯴ꯗꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯈꯤ꯫[꯴][꯵][꯶]

ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯔꯦꯄꯣꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ, ꯀ꯭ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯤꯅꯥ ꯱꯹꯹꯱ꯗꯥ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯟ ꯀꯟꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯦꯔꯤ ꯐꯣꯔꯃꯁ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯂꯦꯚꯔꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫[꯷]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. http://www.errc.org/cikk.php?cikk=844
  2. http://www.errc.org/cikk.php?cikk=844
  3. https://books.google.com/books?id=qDjjF7Sa9zoC&pg=PR11
  4. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/FormerSpecialRapporteurs.aspx
  5. Olowu, Dejo (1 December 2006). "The United Nations Special Rapporteur on the Adverse Effects of the Illicit Movement and Dumping of Toxic and Dangerous Wastes on the Enjoyment of Human Rights: A Critical Evaluation of the First Ten Years". Environmental Law Review. 8 (3): 208. doi:10.1350/enlr.2006.8.3.199. S2CID 154361294.
  6. https://books.google.com/books?id=fQJDqfDx47sC
  7. https://books.google.com/books?id=BTdmYFgvyi0C&pg=PA1056