Jump to content

ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥ
ꯐꯤꯔꯥꯜ {{{ꯁꯥꯐꯤ-ꯂꯥꯟꯂꯤ}}}
ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥ (ꯈꯔꯥ ꯃꯝꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯪꯕ)
ꯀꯣꯅꯨꯡ: ꯑꯜꯖꯤꯌꯔꯁ
ꯂꯣꯟ: ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ (ꯀꯥꯔꯖꯥ)
ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ: ꯲꯳,꯸꯱,꯷꯴꯱ km2
ꯃꯤꯁꯤꯡ: ꯴,꯰꯰,꯴꯰,꯰꯰꯰
ꯁꯦꯟꯌꯦꯛ:

ꯗꯤꯅꯥꯔ (ꯗꯤ•ꯖꯦꯠ•ꯗꯤ)

ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ:

ꯏꯁꯂꯥꯝ

ꯐꯨꯔꯨꯞ:

ꯑꯔꯥꯕ-ꯕꯦꯔꯕꯔ

ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯜꯖꯤꯌꯔꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫ ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯲꯳,꯸꯱,꯷꯴꯱ ꯅꯤ ꯫ ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯱꯰ꯁꯨꯕ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯐꯤꯔꯥꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]