ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ
Dziria, دزيرية
ꯃꯃꯥꯂꯣꯟꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥ
ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ
ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯲꯷
ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯳ ꯅ ꯲ꯁꯨꯕ ꯃꯃꯥꯂꯣꯟ ꯑꯣꯢꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ꯫
ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ, ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯌꯦꯛ
Language codes
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯳arq
ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯣꯂꯣꯒalge1239[꯱]
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤ ꯑꯥꯏꯄꯤꯑꯦ ꯐꯣꯅꯦꯇꯤꯛ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ ꯆꯞꯆꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ:IPA#Rendering issues|ꯌꯥꯎꯗꯔꯗꯤ, ꯑꯍꯪꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯛꯎꯗꯕ ꯎꯄꯨ ꯃꯆꯥ ꯎꯒꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯎꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯫ ꯑꯥꯏꯄꯤꯑꯦ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯇꯦꯡ:ꯑꯥꯏꯄꯤꯑꯦ

ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯂꯣꯟꯊꯩ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. (2013) "ꯑꯜꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.