ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟꯊꯩꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

"ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟꯊꯩꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯳꯰ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯳꯰ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫