Jump to content

ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯑꯥꯔꯕꯤ" (ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ)(Modern Standard Arabic) (MSA) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯅꯕ ꯑꯥꯔꯕꯤ" (ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯅꯕ ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ)(Modern Written Arabic) (MWA) ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯕꯀꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟꯗ ꯱꯹ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗꯒꯤ ꯲꯰ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯂꯣꯟ ꯅꯤ ꯫