Jump to content

ꯐꯩꯆꯣꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯐꯩꯆꯣꯝ (ꯐꯩꯖꯣꯝ) ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ) ꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯀꯨꯞꯅꯅꯕ ꯆꯔꯩ ꯐꯤꯖꯣꯜ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ: ꯆꯂꯩ ꯐꯤꯆꯣꯜ) ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯐꯪꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯐꯩꯆꯣꯝ&oldid=32627" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ