Jump to content

ꯑꯀꯥꯟ ꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯀꯥꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Akan) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯟ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯘꯅꯥꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯰ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯰,꯵꯰,꯰꯰꯰ ꯃꯨꯛꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯘꯅꯥꯅꯤꯌꯥꯟ ꯕꯔꯥꯏꯂꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯀꯥꯟ_ꯂꯣꯟ&oldid=19817" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ