ꯑꯂꯤ ꯕꯥꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯅꯤꯝꯐꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯑꯂꯤ ꯕꯥꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯅꯤꯝꯐꯨ" (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Alī Bābā and the Forty Thieves) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯱꯸ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ꯭ꯆꯀꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯢ ꯑꯟꯇꯣꯢꯟ ꯒꯜꯂꯦꯟꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

Ali-Baba.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]