Jump to content

ꯑꯂꯤ ꯕꯥꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯅꯤꯝꯐꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯑꯂꯤ ꯕꯥꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯅꯤꯝꯐꯨ" (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Alī Bābā and the Forty Thieves) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯱꯸ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ꯭ꯆꯀꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯢ ꯑꯟꯇꯣꯢꯟ ꯒꯜꯂꯦꯟꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]