ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯑꯃ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ" (ꯏꯪꯂꯤꯁ: One Thousand and One Nights) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯑꯥꯔꯕꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯡ" (Arabian Nights) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯢ ꯊꯪꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯕꯀꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]