Jump to content

ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯋꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯂꯤꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ, ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ, ꯆꯦꯐꯣꯡꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯫

ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ
  2. ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]