ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯍꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯨꯕꯗ.jpg
Pinocchio.jpg
ꯍꯅꯨꯕ ꯍꯅꯨꯕꯤ ꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ.jpg

ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯋꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯂꯤꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ, ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ, ꯆꯦꯐꯣꯡꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯫

ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ
  2. ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]