Jump to content

ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫

)

) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯋꯣꯝ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: The Story of the Three Bears )

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)