ꯒꯨꯜꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

"ꯒꯨꯜꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡ" (ꯏꯪꯂꯤꯁ: "Gulliver's Travels" ) ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯷꯲꯶ ꯇ ꯑꯥꯢꯔꯤꯁ ꯑꯏꯕ ꯖꯣꯅꯥꯊꯟ ꯁ꯭ꯋꯤꯐ꯭ꯠꯅ ꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯀꯣꯢꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯩꯊꯥ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]