ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯐꯝ

ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯀꯪꯅꯥ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯄꯥꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ, ꯏꯔꯥꯟ, ꯇꯨꯔꯃꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ, ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ, ꯇꯥꯖꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯁꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤ.ꯃꯤ. ꯶꯵꯲,꯰꯰꯰ ꯃꯨꯛ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯫ ꯀꯥꯕꯨꯜꯅ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫

ꯐꯤꯔꯥꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯐꯤꯔꯥꯜ

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ