Jump to content

ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯐꯝ

ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯀꯪꯅꯥ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯄꯥꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ, ꯏꯔꯥꯟ, ꯇꯨꯔꯃꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ, ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ, ꯇꯥꯖꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯁꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤ.ꯃꯤ. ꯶꯵꯲,꯰꯰꯰ ꯃꯨꯛ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯫ ꯀꯥꯕꯨꯜꯅ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫

ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯐꯤꯔꯥꯜ
ꯐꯥꯏꯜ:National emblem of Afghanistan.svg
ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ