Jump to content

ꯑꯐꯥꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯐꯥꯔ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Afar) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯐꯥꯔ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯗꯖꯤꯕꯧꯇꯤ, ꯏꯔꯤꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯣꯄꯤꯌꯥꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯷ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯹,꯷꯳,꯸꯰꯰ꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯐꯥꯔ&oldid=55741" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ