ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯁ (ꯂꯣꯟ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯁ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Afrikaans) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣꯂꯔꯦꯗꯁ ꯐꯨꯔꯨꯞ, ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯅꯔꯁ ꯐꯨꯔꯨꯞ, ꯕꯥꯁꯇꯔꯁ ꯐꯨꯔꯨꯞ, ꯀꯦꯞ ꯃꯦꯂꯦ ꯐꯨꯔꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯤꯀꯨꯋꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯈꯥ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯝꯕꯤꯌꯥꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯶ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯷꯲,꯰꯰,꯰꯰꯰ ꯃꯨꯛꯅ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯁ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]