Jump to content

ꯑꯓꯦꯔꯕꯥꯢꯖꯥꯅꯤꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯓꯦꯔꯕꯥꯢꯖꯥꯅꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ꯫

ꯑꯓꯦꯔꯕꯥꯢꯖꯥꯅꯤꯁꯤꯡ (/ˌæzərbaɪˈdʒæni, -ɑːni/; ꯑꯓꯦꯔꯕꯥꯢꯖꯥꯅꯤ ꯂꯣꯟ: Azərbaycanlılar, آذربایجانلیلار‎) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯓꯦꯔꯤꯁꯤꯡ (آذریلر‎) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯓꯦꯔꯕꯥꯢꯖꯥꯅꯤ ꯇꯔꯛꯁꯤꯡ (ꯑꯓꯦꯔꯕꯥꯢꯖꯥꯅꯤ ꯂꯣꯟ: Azərbaycan Türkləri, آذربایجان تۆرکلری‎) ꯑꯁꯤ ꯇꯔꯀꯤꯛ ꯃꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯢ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯏꯔꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯆꯕ ꯑꯓꯦꯔꯕꯥꯢꯖꯥꯟꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯧꯀꯦꯁꯤꯌꯥꯟ, ꯏꯔꯥꯅꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯔꯀꯤꯛ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯇꯔꯀꯤꯛ ꯂꯣꯟ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯀꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯂꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯲ꯁꯨꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯔꯀꯤꯁ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯌꯥ ꯃꯨꯁ꯭ꯂꯤꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯅ ꯑꯓꯦꯔꯕꯥꯢꯖꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯣꯢ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯣꯔꯖꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕꯗ ꯲ꯁꯨꯕ ꯃꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯣꯢ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯑꯓꯦꯔꯕꯥꯢꯖꯥꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯏ꯫