ꯏꯔꯥꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯏꯔꯥꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ : Iran) ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯍꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯒꯤ ꯱꯷ ꯁꯨꯕ ꯃꯤ ꯈꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯏꯔꯥꯟ&oldid=49753" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ