ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨ ꯑꯁꯤ ꯈꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯀꯛꯀꯥꯌꯟꯊꯣꯞ, ꯑꯔꯤꯌꯥꯟꯀꯨꯞꯄꯥꯝ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ, ꯄꯨꯗꯨꯆꯦꯔꯤꯗꯥ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯄꯨꯗꯨꯆꯦꯔꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯄꯣꯟꯗꯤꯆꯦꯔꯤꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯴ (ꯃꯥꯏꯜ ꯲.꯵) ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩ ꯫

ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨ, ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ

ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯔꯇꯤꯃꯔ ꯍꯨꯏꯂꯔ ꯱꯹꯴꯵, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯟ-ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯦꯁꯥꯜꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯱꯹꯴꯷–꯱꯹꯵꯰ꯗꯥ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯀꯦꯚꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯈꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯤꯊ꯭ꯔꯥꯏꯌꯥꯟ ꯏꯄꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯂꯦꯃꯤꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯞꯂꯁꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ "ꯑꯦꯝꯄꯣꯔꯤꯌꯝ" ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕ ꯄꯣꯗꯧꯀꯦ ꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯈꯤ ꯫ ꯗꯤꯒꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯑꯦꯝꯐꯣꯔꯦ, ꯑꯦꯔꯦꯇꯤꯟ ꯋꯦꯌꯔ, ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯦꯝꯄ, ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯋꯦꯌꯔ, ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯂꯒꯤ ꯃꯆꯨ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯠꯅꯁꯤꯡ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯍꯨꯏꯂꯔꯅꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯝꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ (ꯌꯥꯚꯥꯅꯥ) ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯒꯁ꯭ꯇꯁ ꯁꯤꯖꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯆꯪꯈꯤ-ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ ꯫ ꯁꯤ.ꯏ. ꯱꯹꯸꯹ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯹꯲ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯤꯃꯥꯂꯥ ꯕꯦꯒꯂꯦꯅꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯥ ꯏꯟꯚꯦꯁ꯭ꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯇꯂꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯲ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗꯒꯤ ꯕꯤ.ꯁꯤ.ꯏ.ꯗꯒꯤ ꯸ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯁꯤ.ꯏ. ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯫

ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯣ-ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯕꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯄꯊꯣꯛꯄꯗꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤ ꯫ ꯂꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯁꯦꯔꯥꯃꯤꯀꯁꯤꯡ-ꯃꯦꯒꯥꯂꯤꯊꯤꯛ ꯅꯨꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯃꯤꯜꯗꯥ "ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯡ" ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯨꯀꯜ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯕꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ- ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯄꯣꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯆꯩꯆꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯫

ꯂꯩꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯁ꯭ꯇꯦꯜ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯤꯌꯥꯟꯀꯨꯞꯄꯥꯝ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ, ꯄꯣꯟꯗꯤꯆꯦꯔꯤꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯴ (ꯃꯥꯏꯜ ꯲.꯵) ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ, ꯄꯣꯟꯗꯤꯆꯦꯔꯤ-ꯀꯨꯗꯂꯣꯔ ꯂꯝꯕꯤꯗꯥ; ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯂꯣꯏꯂꯝ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯤꯌꯥꯟꯀꯨꯞꯄꯥꯝ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜꯗꯥ ꯂꯩ (ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯒꯨꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ), ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯚꯤꯔꯥꯝꯄꯇꯤꯅꯝ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯜꯒꯥ ꯁꯝꯅꯕꯅꯥ ꯖꯤꯟꯖꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯗꯣꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯏꯄꯥꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯚꯦꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯀꯄ ꯄꯤꯔꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯀꯔ ꯳꯴.꯵꯷ (ꯍꯦꯛꯇꯔ ꯱꯳.꯹꯹)ꯗꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯸꯲ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯫

ꯋꯥꯄꯣꯛꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯖꯩꯟ ꯇꯤꯔꯊꯪꯀꯔ ꯃꯍꯥꯕꯤꯔꯒꯤ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯤꯒꯔꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯃꯥꯎꯟꯗ ꯑꯣꯐ ꯑꯔꯥꯀꯟꯒꯤ ꯑꯔꯊ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯔꯥꯏꯌꯥꯄꯠꯇꯤꯅꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯔꯥꯝꯄꯇꯤꯅꯝꯒꯥꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯫ ꯁꯪꯒꯝ ꯂꯣꯏꯅꯁꯤꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯚꯤꯔꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯦꯂꯤꯔ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯔ ꯄꯦꯅꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯝꯃꯤ ꯫ ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨ-ꯚꯤꯔꯥꯃꯄꯠꯅꯝ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯄꯣꯗꯨꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯄꯟꯕꯗꯥ, ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯛꯄꯗꯥ ꯏꯔꯤꯊ꯭ꯔꯥꯏꯌꯥꯟ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯦꯔꯤꯞꯂꯁꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤ.ꯏ. ꯄꯣꯗꯨꯀꯦ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯃꯤꯡ ꯄꯣꯇꯤꯀꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ "ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯐꯝ" ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯗꯨꯚꯥꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯟꯗꯥꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨꯗ ꯐꯪꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ

ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯱꯷꯳꯴ꯗ, ꯄꯣꯟꯗꯤꯆꯦꯔꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣ-ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗꯥ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯚꯤꯔꯥꯃꯄꯇꯤꯅꯝꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯫ ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯡꯗꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯏꯅꯥ ꯄꯟꯈꯤꯕꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯂꯦ ꯖꯦꯟꯇꯤꯜꯅꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄꯥ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯖꯦꯟꯇꯤꯜꯅꯥ ꯑꯔꯤꯀꯥꯃꯦꯗꯨꯗꯥ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯣ-ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯐꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]