Jump to content

ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ
(ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯪꯁꯥꯂꯣꯟ)
ꯃꯊꯛ: ꯄꯥꯔꯊꯦꯅꯣꯟ (꯴꯶꯰–꯴꯰꯶ ꯕꯤꯁꯤ); ꯃꯌꯥꯢ: ꯏꯔꯦꯛꯊꯩꯑꯣꯟ (꯴꯲꯱–꯴꯰꯶ ꯕꯤꯁꯤ); ꯃꯈꯥ: ꯗꯣꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ (ꯑꯣꯢꯒꯤ ꯳), ꯑꯥꯢꯌꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ (ꯃꯌꯥꯢ ꯳) ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯔꯤꯟꯊꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ (ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯲) ꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯤ꯫
Years activec. ꯹꯰꯰ ꯕꯤꯁꯤ–꯱ꯟꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯑꯦꯗꯤ

ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯪꯁꯥꯂꯣꯟ) ꯑꯁꯤ ꯹꯰꯰ ꯕꯤ.ꯁꯤ. ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯱ꯕ ꯑꯦꯗꯤ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯢꯔꯛꯄ ꯌꯨꯝꯁꯥꯂꯣꯟ ꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯪꯗꯥꯢꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]