Jump to content

ꯑꯣꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯣꯛꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯣꯢꯕ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤꯁꯨꯁ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯤꯡꯢ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯣꯛ&oldid=45232" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ