ꯑꯥꯢꯁ꯭ꯋꯔꯤꯌꯥ ꯔꯥꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯥꯢꯁ꯭ꯋꯔꯤꯌꯥ ꯔꯥꯢ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗ (ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ) ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯰꯰ꯒ ꯂꯣꯢꯅꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯰ ꯗ ꯕꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤ ꯑꯣꯢꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]