ꯑꯦꯝꯐꯤꯇ꯭ꯔꯥꯢꯇꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯑꯦꯝꯐꯤꯇ꯭ꯔꯥꯢꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯕꯤꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯄꯣꯁꯥꯢꯗꯟꯒꯤ ꯇꯥꯂꯣꯢꯅꯤ ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫

Cirta mosaic.jpg

ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃꯗꯤ ꯁꯦꯂꯥꯁꯤꯌꯥꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]