ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯤꯅꯥ ꯖꯣꯂꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯤꯅꯥ ꯖꯣꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯤ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯢꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯤꯅꯥ ꯖꯣꯂꯤ
Photograph of Angelina Jolie

ꯁꯤꯁꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]