ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ ꯂꯥ ꯚꯦꯜꯂꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ ꯂꯥ ꯚꯦꯜꯂꯥ
ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ ꯂꯥ ꯚꯦꯜꯂꯥ ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ꯫
ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ ꯂꯥ ꯚꯦꯜꯂꯥ ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ꯫
Flag of ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ ꯂꯥ ꯚꯦꯜꯂꯥ
Flag
Coat of arms of ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ ꯂꯥ ꯚꯦꯜꯂꯥ
Coat of arms
Nickname(s): Queen Bee Angela (ꯂꯩꯃ ꯈꯣꯢ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯥ)
ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ ꯗ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ ꯂꯥ ꯚꯦꯜꯂꯥ ꯒꯤ ꯃꯐꯝ꯫
ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ
ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠOfficial website

ꯑꯦꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥ ꯂꯥ ꯚꯦꯜꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯔꯔꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁ (ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯢꯕ) ꯷ ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯈꯥꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]