ꯑꯧꯔꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯑꯧꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯆꯤꯡꯆꯥꯎꯒꯤ ꯂꯥꯢ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ ꯒꯦꯌꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯧꯔꯤꯌꯥ&oldid=28460" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ