Jump to content

ꯒꯧꯇꯝ ꯕꯨꯗ꯭ꯙ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒꯧꯇꯝ ꯕꯨꯗ꯭ꯙ (ꯕꯨꯙ) (ꯁꯤꯗ꯭ꯙꯥꯔ꯭ꯊ ꯒꯧꯇꯃ) (गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम) (Gautam Buddha, Siddhartha Gautama) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ, ꯍꯤꯔꯤꯀꯣꯟꯕ, ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯂꯣꯢ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯕꯧꯙ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯝꯏ ꯫[꯱]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha