Jump to content

ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ (Philosopher) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟꯕꯨ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯄꯥꯏꯊꯣꯒꯣꯔꯁ
ꯁꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ&oldid=47651" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ