ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ (Philosopher) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟꯕꯨ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ ꯫[꯱] Pythagoras.jpg Socrates.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ&oldid=20712" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ