Jump to content

ꯑꯦꯔꯤꯁꯇꯣꯇꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯦꯔꯤꯁꯇꯣꯇꯜ (ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛꯇ, Ἀριστοτέλης) (ꯈꯣꯟꯇꯣꯛꯇꯤ, Aristotélēs, ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯣꯟꯇꯣꯛꯇꯤ-aristotélɛːs) (ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯦꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡꯈꯥꯏ ꯆꯥꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯳꯸꯴/꯳꯸꯳ ꯕꯤ.ꯁꯤ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯳꯲꯲ ꯗꯥ ꯗꯤꯃꯣꯁꯊꯦꯅꯦꯁ ꯅ ꯁꯤꯗꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ) ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯢ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯂꯣꯏ ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯒꯤꯔꯥ ꯆꯥꯜꯀꯤꯗꯤ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯋꯥꯡꯊꯪꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯗ ꯄꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄ꯭ꯂꯦꯇꯣꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯔꯤꯁꯇꯣꯇꯜ ꯑꯁꯤ "ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯂꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯎꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥ" ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯄ ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]