Jump to content

ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯣꯂꯣꯒ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯣꯂꯣꯒ
ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯃꯦꯛꯁ (ꯖꯔꯃꯅꯤ)
Access
ꯃꯃꯜꯁꯦꯜ ꯇꯤꯡꯗꯦ
Links

ꯒ꯭ꯂꯣꯇꯣꯂꯣꯒ ꯑꯁꯤ ꯏ-ꯄꯥꯎ (ꯗꯥꯇꯥ) ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]