Jump to content

ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯐꯝ
ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯐꯝ

ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯂꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯣ-ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯂꯣꯜ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯂꯥꯚꯤꯛ ꯂꯣꯜ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯥꯜꯂꯇꯣ-ꯁ꯭ꯂꯥꯚꯤꯛ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯅꯠꯇꯅꯥ, ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯂꯥꯔꯨꯁ, ꯀꯖꯥꯈꯁ꯭ꯇꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯔꯒꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯀꯀꯆꯤꯡ, ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯜꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯡ ꯈꯔꯗ ꯂꯤꯡꯒꯨꯌꯥ ꯐ꯭ꯔꯥꯡꯀꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯗꯦ ꯐꯦꯛꯇꯣ ꯂꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯫

ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯲꯵꯸ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯂꯥꯚꯤꯛ ꯂꯣꯟꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯔꯣꯄꯇꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯌꯨꯔꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯂꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯣꯜ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯷ꯁꯨꯕꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕ ꯂꯣꯟꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯣꯜ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗꯥ ꯸ꯁꯨꯕꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟꯅꯤ ꯫ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯂꯣꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯂꯣꯜ ꯶ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯔꯤꯂꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯂꯐꯥꯕꯦꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯏꯔꯤ; ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄꯦꯂꯥꯇꯦꯜ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯐꯣꯅꯦꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯐꯣꯅꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯂꯤ—"ꯁꯣꯐ꯭ꯠ" ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯍꯥꯔꯗ" ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯂꯁꯤꯡ ꯫ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯀꯟꯁꯅꯇꯦꯟꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯐ꯭ꯠ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯚꯣꯋꯦꯜꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯅꯤ ꯫ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯥ ꯉꯝꯗꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯣꯔꯊꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯥ ꯅꯠꯇꯦ, ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯄꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯌꯨꯠ ꯑꯦꯛꯁꯦꯟꯠ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ – ꯍꯣꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ (e.g. замо́к [zamók – ‘ꯂꯣꯛ’ ꯑꯃꯥ] ꯑꯃꯁꯨꯡ за́мок [zámok)ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯕꯒꯨꯝꯕ – ‘ꯀꯥꯁ꯭ꯇꯜ’ ꯑꯃꯥ]), ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯑꯆꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯥ ꯇꯥꯛꯏ ꯫