Jump to content

ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯔꯣꯅꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯫ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯀꯧꯅꯩ, ꯏꯇꯥꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯧꯅꯩ ꯫

ꯃꯤꯑꯣꯏ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯔꯣꯅꯥꯜꯗꯣ&oldid=49675" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ