Jump to content

ꯔꯥꯖꯁ꯭ꯊꯥꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯔꯥꯖꯁ꯭ꯊꯥꯟ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ
Coordinates (ꯖꯩꯄꯨꯔ): 26°36′N 73°48′E / 26.6°N 73.8°E / 26.6; 73.8ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 26°36′N 73°48′E / 26.6°N 73.8°E / 26.6; 73.8
ꯂꯩꯄꯥꯛ India
ꯀꯣꯅꯨꯡꯖꯩꯄꯨꯔ
ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟꯖꯩꯄꯨꯔ

ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤ ꯳꯴꯲,꯲꯳꯹ sq km (꯱꯳꯲,꯱꯳꯹ sq mi) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯆꯥ ꯗ ꯱꯰.꯴ ꯗꯤ ꯔꯥꯖꯁ꯭ꯊꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ (ꯄꯥꯛꯄꯗ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯅ ꯷ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩ ꯫ ꯔꯥꯖꯁ꯭ꯊꯥꯟꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩ, ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯂꯝ ꯊꯥꯔ ꯂꯩꯉꯣꯢꯂꯝ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯫ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯇꯅ ꯄꯟꯖꯥꯕ, ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯅꯥ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯇ, ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅꯥ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅꯥ ꯈ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯎꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯫

ꯋꯄꯣꯛꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯔꯥꯖꯁ꯭ꯊꯥꯟ ꯍꯥꯢꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯇꯣꯛꯇꯤ "ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "King's Abode" ( ꯔꯥꯖꯥꯥ ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ "ꯅꯤꯡꯊꯧ" ꯑꯃꯁꯨꯡ -ꯁ꯭ꯊꯥꯟ ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ ꯂꯝ, abode") ꯫ [꯱][꯲] ꯔꯥꯖꯁ꯭ꯊꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯨꯝꯖ ꯱꯸꯲꯹ ꯀꯤ ꯑꯟꯅꯥꯜꯁ ꯆꯦꯐꯣꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯨꯩꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯔꯥꯖꯁ꯭ꯊꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯁꯇ꯭ꯔꯟ ꯔꯥꯖꯄꯨꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯥꯖꯁ꯭ꯊꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡꯁꯤ ꯄꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯀꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Tara Boland-Crewe, David Lea, The Territories and States of India, p. 208.
  2. Charles Rockwell Lanman, A Sanskrit Reader: Text and Vocabulary and Notes, Harvard University Press, 1884, pp. 229 and 273, ISBN 81-208-1363-4.


ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

General information

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Rajasthan ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Districts of Rajasthan ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:States and territories of India