ꯔꯥꯗꯃꯥꯟꯊꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫

ꯔꯥꯗꯃꯥꯟꯊꯁ (Rhadamanthus) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯫