ꯖ꯭ꯌꯨꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


ꯖ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯁꯤꯗꯕ (ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ) ꯃꯄꯨꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡ ꯄꯥꯢ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯥꯂꯣꯢ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯍꯦꯔꯥꯅ ꯑꯊꯣꯢꯕꯤ ꯂꯩꯃꯅꯤ ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴]

ꯖ꯭ꯌꯨꯁ
ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯥꯟ ꯱꯲ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯅꯤ ꯫
Zeus de Smyrne, ꯱꯶꯸꯰ ꯗ SmyrnaAesculapius ꯑꯣꯢꯅ ꯐꯪꯂꯛꯄꯅꯤ꯫
ꯌꯨꯝꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯁ ꯆꯤꯡꯆꯥꯎ
ꯈꯨꯗꯝꯅꯣꯡꯊꯥꯡ, ꯂꯪꯖꯥ, ꯁꯟ ꯂꯥꯕ, ꯎꯌꯨꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤ
ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯀꯣꯜꯁꯦꯟ
ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ
ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥ
ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯍꯦꯁꯇꯤꯌꯥ, ꯍꯦꯗꯤꯁ, ꯍꯦꯔꯥ, ꯄꯣꯁꯥꯢꯗꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯃꯤꯇꯔ; ꯀꯥꯢꯔꯣꯟ
ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯍꯦꯔꯥ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯇꯩ
ꯃꯆꯥꯏꯑꯦꯀꯁ, ꯑꯒꯗꯤꯁꯇꯤꯁ, ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯣꯁ, ꯑꯦꯐ꯭ꯔꯣꯗꯥꯢꯠ, ꯑꯄꯣꯜꯂꯣ, ꯑꯦꯔꯤꯁ, ꯑꯔꯇꯦꯃꯤꯁ, ꯑꯊꯤꯅꯥ, ꯗꯥꯌꯣꯅꯤꯁꯁ, ꯑꯩꯂꯩꯊꯤꯌꯥ, ꯑꯦꯟꯌꯣ, ꯑꯦꯄꯥꯐꯁ, ꯏꯔꯤꯁ, ꯑꯦꯔꯁꯥ, ꯍꯤꯕꯤ, ꯇ꯭ꯔꯣꯢ ꯒꯤ ꯍꯦꯂꯦꯟ, ꯍꯤꯐꯦꯏꯁꯇꯁ, ꯍꯤꯔꯦꯀꯜꯁ, ꯍꯔꯃꯤꯁ, ꯂꯥꯀꯦꯗꯥꯢꯃꯣꯟ, ꯃꯤꯅꯣꯁ, ꯄꯥꯟꯗꯤꯌꯥ, ꯄꯔꯁꯦꯐꯣꯅꯤ, ꯄꯔꯁꯤꯌꯁ, ꯔꯥꯗꯃꯥꯟꯊꯁ, ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁ, ꯍꯣꯔꯥ, ꯂꯤꯇꯥ, ꯃ꯭ꯌꯨꯁꯁꯤꯡ, ꯃꯣꯔꯥꯢ
ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕꯖꯨꯄꯤꯇꯔ[꯵]
ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕꯊꯣꯔ[꯶]
ꯁ꯭ꯂꯥꯕꯤꯛ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕꯄꯦꯔꯨꯟ
ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕꯏꯟꯗ꯭ꯔ[꯷][꯸][꯹][꯱꯰]

ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯱꯲ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯄꯥ, ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ 'ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ' ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤ, ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯝꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯊꯪ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯔꯤꯌꯥꯅꯤ꯫ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯔꯥꯅꯣꯁꯇꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤ: ꯍꯦꯁꯇꯤꯌꯥ, ꯗꯦꯃꯤꯇꯔ, ꯍꯦꯔꯥ, ꯍꯦꯗꯤꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯁꯥꯏꯗꯟ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯔꯤꯌꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯇꯣꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯅꯨꯡ ꯑꯃ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁꯇ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀꯟꯈꯤ꯫ ꯖꯤꯎꯁꯄꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯏꯊꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯗꯤꯛꯇꯦꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯍꯟꯈꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯒꯥꯏꯌꯥ (ꯃꯥꯂꯦꯝ)ꯅ ꯌꯣꯛꯈꯤ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯝꯐꯁꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯗ ꯌꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯅꯤꯝꯐ ꯑꯃꯥꯜꯊꯤꯌꯥ (ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ) ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯇꯥꯏꯇꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯒ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯣꯛꯍꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯦ ꯍꯦꯔꯥꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯒꯥꯏꯌꯥꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯏꯇꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯇꯥꯏꯇꯥꯅꯣꯃꯥꯆꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯏꯇꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁꯀꯤ ꯃꯆꯤꯟ-ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯎꯁꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡꯕ ꯕꯣꯜ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯞꯁꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯀꯥꯇꯣꯟꯆꯤꯔꯦꯁ (ꯕ꯭ꯔꯤꯌꯥꯔꯤꯑꯣꯁ, ꯀꯣꯇꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯤꯒꯦꯁ)ꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯇꯥꯏꯇꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯟꯗꯔꯋꯔꯜꯗꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯇꯥꯔꯁꯇ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯃꯛꯄꯨ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯨꯅ, ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯣꯁꯥꯏꯗꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯟꯗꯔꯋꯥꯔꯜ꯭ꯗꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯗꯤꯁꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯥꯏꯌꯥꯅ ꯒꯤꯒꯥꯟꯇꯣꯃꯥꯆꯤꯗ ꯖꯤꯎꯁꯀ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯖꯥꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯤꯔꯣ ꯍꯔꯀꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯒꯥꯏꯌꯥꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯖꯥꯏꯟꯠꯁꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯡ, ꯏꯊꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯤꯡꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯔ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯔꯥ, ꯑꯦꯊꯦꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯁꯥꯏꯗꯟꯅ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯄꯥꯕꯨꯡꯕꯨ ꯍꯦꯀꯥꯇꯣꯟꯆꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯏꯇꯟ ꯃꯦꯇꯤꯁꯀ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯕꯁꯨ (ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯜꯂꯤ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯦꯔꯥꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯕꯁꯨ, ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯥꯏꯑꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤ:

 • ꯍꯦꯐꯥꯏꯁ꯭ꯇꯣꯁ, ꯑꯔꯦꯁ, ꯍꯦꯕꯦ, ꯏꯂꯦꯊꯤꯌꯥ - ꯍꯦꯔꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯑꯦꯊꯤꯅꯥ - ꯃꯦꯇꯤꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯦꯊꯤꯅꯥ ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ & ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁ - ꯂꯦꯇꯣꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯍꯔꯃꯤꯁ - ꯅꯤꯝꯐ ꯃꯥꯏꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ꯫ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯧꯅꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯤꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯗꯥꯏꯌꯣꯅꯤꯁꯣꯁ - ꯁꯦꯃꯦꯜꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯔꯥꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ, ꯖꯤꯎꯁꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯎꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯌꯣꯅꯤꯁꯣꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯍꯔꯀꯨꯂꯤꯁ - ꯑꯜꯀꯃꯦꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯍꯦꯔꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯁꯇ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯄꯔꯁꯤꯌꯁ - ꯗꯥꯅꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯦꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁꯅ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯋꯣꯡꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯗ ꯐꯦꯠꯁ, ꯗ ꯑꯋꯔꯁ, ꯍꯣꯔꯥꯏ (ꯁꯤꯖꯟꯁ), ꯏꯌꯨꯅꯣꯃꯤꯌꯥ (ꯂꯣꯐꯨꯜꯅꯦꯁ), ꯗꯥꯏꯛ (ꯖꯁ꯭ꯇꯤꯁ), ꯏꯔꯤꯟ (ꯄꯤꯁ) - ꯊꯦꯃꯤꯁ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯍꯦꯂꯦꯟ, ꯗꯥꯏꯑꯣꯁꯀꯨꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ - ꯂꯦꯗꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯍꯋꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯑꯒ꯭ꯂꯦꯌꯥ (ꯁ꯭ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯣꯔ), ꯌꯨꯐ꯭ꯔꯣꯁꯥꯏꯟ (ꯖꯣꯏ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯂꯤꯌꯥ (ꯒꯨꯗ ꯆꯤꯌꯔ) - (ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯍꯨꯝ) ꯌꯨꯔꯤꯅꯣꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯃꯤꯅꯣꯁ, ꯔꯥꯗꯥꯃꯟꯊꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯔꯄꯦꯗꯣꯟ - ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯉꯧꯕ ꯁꯟ ꯂꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛꯇꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯔꯣꯄꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯑꯥꯔꯀꯥꯁ - ꯅꯤꯝꯐ ꯀꯦꯂꯤꯁ꯭ꯇꯣꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ - ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯕꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯁꯇꯦꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤ - ꯎꯔꯁꯥ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯖꯔ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]
 • ꯃꯇꯩ-ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯪꯅ-ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯥꯄꯟ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯨꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯨꯁ ꯃꯥꯄꯟ - ꯃꯅꯦꯃꯣꯁꯤꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯒꯅꯦꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯁꯤꯗꯣꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯥꯏꯀꯣꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯃꯤꯗꯣꯟꯁꯇꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯂꯥꯟꯗ ꯑꯀꯤꯂꯤꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯏꯇꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯔꯇꯥꯔꯁꯇ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯣꯏ, ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯁꯥꯏꯗꯟꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯂꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯐꯛꯂꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯥꯅꯕ ꯁꯦꯝꯈꯤ꯫ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯑꯦꯐ꯭ꯔꯣꯗꯥꯏꯠ, ꯍꯦꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯊꯦꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏ-ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯦꯔꯤꯁꯄꯨ ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯐ꯭ꯔꯣꯗꯥꯏꯠ ꯈꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯦꯂꯦꯟꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ, ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯈꯤ꯫ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯤ ꯇꯥꯏꯇꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯦꯊꯤꯌꯁ ꯌꯥꯎꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯩ ꯍꯨꯔꯥꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯛꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯠꯂꯥꯁꯅ ꯇꯥꯏꯇꯥꯅꯣꯃꯥꯆꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯤꯌꯥꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯧꯅꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯐꯁꯄꯨ ꯑꯟꯗꯔꯋꯔꯜꯗꯀꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯨꯡ ꯑꯃ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯁ꯭ꯀ꯭ꯂꯦꯄꯤꯌꯁ ꯑꯁꯤ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯁꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯛꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯥꯟꯗꯣꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯈꯤ꯫ ꯍꯦꯔꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯐꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯁꯥꯃꯛꯄꯨ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯍꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯔꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯣꯠ-ꯅꯩꯅꯕ ꯊꯥꯈꯤ꯫ ꯏꯛꯁꯤꯌꯟꯅ ꯍꯦꯔꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯆꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯦꯗꯤꯁꯇ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯀꯥꯎꯟꯅ ꯖꯤꯎꯁꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯩꯁꯥꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯜꯃꯣꯅꯤꯌꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯣꯔ꯭ꯆꯁꯤꯡ ꯂꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯜ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯒꯣꯜꯗ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯖꯤꯎꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯕꯣꯜꯠ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯥꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯏ, ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯑꯏꯪꯕ ꯑꯆꯤꯛꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯄꯣꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯔꯃꯤꯁꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯗꯦꯜꯐꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯣꯗꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯔꯀꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯦꯗꯤꯁꯄꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁꯦꯐꯣꯟꯒ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯗꯦꯃꯤꯇꯔꯅ ꯑꯟꯗꯔꯋꯔꯜꯗꯇ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯏꯀꯪ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛꯀꯤ ꯖꯥꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ - ꯑꯃꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯅ ꯊꯜꯂꯕ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯄꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ, ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯑꯣꯟꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯂꯥꯏꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ, ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯗꯣꯗꯣꯅꯥꯗ ꯑꯣꯔꯦꯀꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯕꯣꯏꯕ ꯄꯨꯔꯣꯍꯤꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯔꯦꯀꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯑꯣꯛ ꯎꯄꯥꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯖꯤꯎꯁꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯡꯆꯨꯑꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯷꯷꯶ꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯛ ꯒꯦꯝ꯭ꯁꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯦꯝ꯭ꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁꯟ ꯂꯥꯕ ꯱꯰꯰ ꯖꯤꯎꯁꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯥꯗꯁꯨ, ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯵ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯐꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯅ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯨ ꯃꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯈꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯂꯥꯏꯀꯥꯏꯑꯣꯁꯇ, ꯑꯦꯊꯦꯟꯁ, ꯅꯦꯃꯤꯌꯥ, ꯄꯔꯒꯥꯃꯣꯟ, ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯣꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯕꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯖꯤꯎꯁꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯈꯔꯈꯛ ꯂꯩꯈꯤ, ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯊꯦꯟꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ, ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯁꯍꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯝꯃꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏ ꯀꯠꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯝꯃꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯖꯤꯎꯁ ꯍꯔꯀꯤꯑꯣꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯟ-ꯊꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯣꯁ꯭ꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯖꯤꯎꯁ ꯖꯦꯅꯤꯑꯣꯁ, ꯁꯍꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜꯂꯣꯏ ꯖꯤꯎꯁ ꯄꯣꯂꯤꯌꯁ, ꯋꯥꯁꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯖꯤꯎꯁ ꯍꯣꯔꯀꯤꯑꯣꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤ-ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯖꯤꯎꯁ ꯁꯣꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯁꯤꯟꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯥꯔꯠꯇ ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯀꯣꯏ ꯀꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯟ ꯂꯥꯕꯁꯤꯡ, ꯑꯣꯛ ꯎꯄꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯛꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯀꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ꯫ ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯊꯦꯅꯟꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯦꯁꯤꯌꯝꯗꯒꯤ (ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯴꯶꯰)ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯖꯦꯡꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯒ ꯐꯨꯠ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ, ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯈꯔꯅ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯁꯥꯏꯗꯟ ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯔꯠ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯖꯦ.ꯕꯣꯔꯗꯃꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯥꯔꯠꯇ ꯖꯤꯎꯁꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯔꯤ (ꯗꯣꯗꯣꯅꯥꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯟ꯭ꯇ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯕꯗꯤ (ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯕ) ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯍꯟꯒꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯆꯐꯨ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯎꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯇꯥꯃꯣꯔꯐꯣꯁ ꯀꯌꯥ ꯎꯠꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯟꯌꯦꯛ ꯀꯌꯥꯗ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ꯫[꯲][꯱][꯳][꯴]

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯱.꯰꯰ ꯱.꯰꯱ ꯱.꯰꯲ ꯱.꯰꯳ ꯱.꯰꯴ ꯱.꯰꯵ ꯱.꯰꯶ ꯱.꯰꯷ ꯱.꯰꯸ ꯱.꯰꯹ ꯱.꯱꯰ ꯱.꯱꯱ ꯱.꯱꯲ ꯱.꯱꯳ ꯱.꯱꯴ ꯱.꯱꯵ ꯱.꯱꯶ ꯱.꯱꯷ ꯱.꯱꯸ ꯱.꯱꯹ ꯱.꯲꯰ ꯱.꯲꯱ ꯱.꯲꯲ ꯱.꯲꯳ ꯱.꯲꯴ ꯱.꯲꯵ https://www.worldhistory.org/zeus/
 2. ꯲.꯰꯰ ꯲.꯰꯱ ꯲.꯰꯲ ꯲.꯰꯳ ꯲.꯰꯴ ꯲.꯰꯵ ꯲.꯰꯶ ꯲.꯰꯷ ꯲.꯰꯸ ꯲.꯰꯹ ꯲.꯱꯰ ꯲.꯱꯱ ꯲.꯱꯲ ꯲.꯱꯳ ꯲.꯱꯴ ꯲.꯱꯵ ꯲.꯱꯶ ꯲.꯱꯷ ꯲.꯱꯸ ꯲.꯱꯹ ꯲.꯲꯰ ꯲.꯲꯱ ꯲.꯲꯲ ꯲.꯲꯳ ꯲.꯲꯴ ꯲.꯲꯵ https://www.britannica.com/topic/Zeus
 3. ꯳.꯰꯰ ꯳.꯰꯱ ꯳.꯰꯲ ꯳.꯰꯳ ꯳.꯰꯴ ꯳.꯰꯵ ꯳.꯰꯶ ꯳.꯰꯷ ꯳.꯰꯸ ꯳.꯰꯹ ꯳.꯱꯰ ꯳.꯱꯱ ꯳.꯱꯲ ꯳.꯱꯳ ꯳.꯱꯴ ꯳.꯱꯵ ꯳.꯱꯶ ꯳.꯱꯷ ꯳.꯱꯸ ꯳.꯱꯹ ꯳.꯲꯰ ꯳.꯲꯱ ꯳.꯲꯲ ꯳.꯲꯳ ꯳.꯲꯴ ꯳.꯲꯵ https://www.theoi.com/Olympios/Zeus.html
 4. ꯴.꯰꯰ ꯴.꯰꯱ ꯴.꯰꯲ ꯴.꯰꯳ ꯴.꯰꯴ ꯴.꯰꯵ ꯴.꯰꯶ ꯴.꯰꯷ ꯴.꯰꯸ ꯴.꯰꯹ ꯴.꯱꯰ ꯴.꯱꯱ ꯴.꯱꯲ ꯴.꯱꯳ ꯴.꯱꯴ ꯴.꯱꯵ ꯴.꯱꯶ ꯴.꯱꯷ ꯴.꯱꯸ ꯴.꯱꯹ ꯴.꯲꯰ ꯴.꯲꯱ ꯴.꯲꯲ ꯴.꯲꯳ ꯴.꯲꯴ ꯴.꯲꯵ https://www.thecollector.com/zeus/
 5. Larousse Desk Reference Encyclopedia, The Book People, Haydock, 1995, p. 215.
 6. https://www.theoi.com/articles/thor-greek-god-all-you-need-to-know/
 7. Thomas Berry (1996). Religions of India: Hinduism, Yoga, Buddhism. Columbia University Press, 20–21. ISBN 978-0-231-10781-5. 
 8. T. N. Madan (2003). The Hinduism Omnibus. Oxford University Press, 81. ISBN 978-0-19-566411-9. 
 9. Sukumari Bhattacharji (2015). The Indian Theogony. Cambridge University Press, 280–281. 
 10. Roshen Dalal (2014). Hinduism: An Alphabetical Guide. Penguin Books. ISBN 9788184752779.  Entry: "Dyaus"
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯖ꯭ꯌꯨꯁ&oldid=54695" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ