ꯃꯣꯔꯥꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯐꯦꯠꯁ" ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ μοῖρα (ꯃꯣꯏꯔꯥ, "ꯂꯥꯏꯕꯛ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ") ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ-ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯅꯥꯏꯛꯁ ("ꯅꯥꯏꯠ") ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯤꯎꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯦꯃꯤꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯅꯔꯝꯃꯤ꯫  ꯃꯣꯏꯔꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯈꯤ: ꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣ ("ꯁ꯭ꯄꯤꯅꯔ")ꯅ ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯈꯤ, ꯂꯥꯆꯦꯁꯤꯁ ("ꯑꯦꯄꯣꯔꯇꯤꯅꯔ")ꯅ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯟꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ ("ꯑꯟꯕꯦꯟꯗꯤꯡ") ꯅ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯧꯅꯔꯝꯃꯤ; ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯦꯔꯤꯅꯤꯁ ("ꯐ꯭ꯌꯨꯔꯤꯁ"), ꯄꯔꯁꯦꯐꯣꯟ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯀꯦꯠꯒꯨꯝꯕ ꯑꯟꯗꯔꯋꯔꯜ꯭ꯗꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯃꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"ꯃꯣꯏꯔꯥ" ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ (ꯒ꯭ꯔꯤꯛ μοῖρα, ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯤꯠ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥ) ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯅꯥꯎꯟ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ "ꯑꯦꯂꯣꯠꯃꯦꯟꯠ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯁꯔꯨꯛ" ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯥꯎꯟ μόρος (móros, "doom") ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯔ꯭ꯕ μείρομαι (meíromai, "receive a share, divide") ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯦꯇꯤꯃꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ, ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯣ-ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯔꯨꯠ *ꯁ꯭ꯃꯔ- ("ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ") ꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ, ꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣ (Κλωθώ, translit) ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ Klōthṓ), Lachesis (Λάχεσις, translit. Láchesis), ꯑꯃꯁꯨꯡ Atropos (Ἄτροπος, translit. Átropos)꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ: ꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣ, "ꯁ꯭ꯄꯤꯅꯔ," ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯈꯤ; "ꯑꯦꯄꯣꯔꯁꯟꯔ" ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯆꯦꯁꯤꯁꯅ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯥꯡꯕꯗ ꯑꯣꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ, "ꯑꯟꯕꯦꯟꯗꯤꯡ" ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤ꯫ ꯍꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ: ꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣ, ꯂꯥꯆꯦꯁꯤꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ (ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ)꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯔꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯡꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ, ꯍꯣꯃꯔꯅ ꯑꯥꯏꯁꯥ ("ꯁꯦꯌꯔ") ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯔꯥ (ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ, ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃ) ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯣꯏꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ: ꯇꯁꯦꯡꯅ, ꯑꯥꯏꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯏꯁꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯔꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯕꯁꯨ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤ: ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯆꯦꯁꯤꯁ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯵꯷꯰ꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯀꯣꯏꯁ ꯚꯦꯁꯇ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯣꯏꯔꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ-ꯇꯩꯅꯕꯗ, ꯗꯦꯜꯐꯤꯗ, ꯃꯣꯏꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯁꯛꯈꯪꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯏꯕꯨ ꯑꯥꯏꯁꯥ, ꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯆꯦꯁꯤꯁ (ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ, ꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯆꯦꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ) ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ꯫ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯈꯔꯗꯗꯤ, ꯃꯣꯏꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯥꯟꯀꯦ ("ꯅꯦꯁꯦꯁꯤꯇꯤ), ꯍꯥꯏꯃꯥꯔꯃꯦꯟ ("ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯤ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯗ꯭ꯌꯨ"), ꯀꯦꯔ ("ꯐꯦꯇꯂꯤꯇꯤ"), ꯃꯣꯔꯣꯁ ("ꯗꯨꯝ"), ꯅꯦꯃꯦꯁꯤꯁ ("ꯔꯤꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ"), ꯄꯦꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯟ ("ꯗꯦꯁꯇꯤꯅꯤ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯐꯤꯅꯤꯇꯨꯗ"), ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯏꯆꯦ ("ꯆꯥꯟꯁ") ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯏꯕꯨ ꯐꯥꯇꯥ (ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ "ꯐꯦꯠꯁ" ꯂꯧꯕ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯣꯅꯥ (ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯣꯊꯣꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ), ꯗꯦꯁꯤꯃꯥ (ꯂꯥꯆꯦꯁꯤꯁ), ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯔꯇꯥ (ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯁ)ꯅꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯣꯏꯔꯥꯏꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯣꯛꯄ, ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯡꯊꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ἀδρήστειαι (adrḗsteiai, "inescapable"), κραταιή (krataiḗ, "strong"), ꯑꯃꯁꯨꯡ ὀλοή ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ο��λομένη (oloḗ, ouloménē") ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯝꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯦꯄꯤꯊꯦꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯀꯧꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ἐπιφανεῖς (epiphaneîs, "radiant") ꯑꯃꯁꯨꯡ σεμνή (semnḗ, "august") ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯣꯔꯥꯢ&oldid=53257" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ