ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ (ꯈꯣꯌꯨꯝ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ
the Archaic and Capitoline Triads ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅꯤ꯫
Giove, I sec dc, con parti simulanti il bronzo moderne 02.JPG
A marble statue of Jupiter from
ꯑꯇꯩ ꯃꯃꯤꯡJove
ꯌꯨꯝꯔꯣꯝ
ꯈꯨꯗꯝꯅꯣꯡꯃꯩ ꯁꯤꯡꯖꯪ, eagle, oak tree
ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ
ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯁꯦꯇꯔꯟ ꯱ꯁꯨꯡ ꯑꯣꯞꯁ
ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎRoman tradition: ꯖꯨꯅꯣ, ꯁꯤꯔꯤꯖ, ꯚꯦꯁ꯭ꯇꯥ
Greco-Roman: ꯄ꯭ꯂꯨꯇꯣ and ꯅꯦꯞꯇꯨꯟ
ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯖꯨꯅꯣ
ꯃꯆꯥMars, Vulcan, Bellona, Juventas
ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕZeus

Jupiter (Latin: Iuppiter) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯍꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯖ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯨꯇꯣꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯖꯟꯅꯨꯄꯤꯅ ꯁꯤꯔꯤꯖꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]