Jump to content

ꯔꯥꯝ ꯆꯔꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯔꯥꯝ ꯆꯔꯟ

ꯔꯥꯝ ꯆꯔꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯂꯨꯒꯨ ꯂꯣꯟ (ꯇꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗ) ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯕꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗ (ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ)ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯔꯥꯝ_ꯆꯔꯟ&oldid=50058" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ