ꯕꯤꯆꯤꯇ꯭ꯔꯕꯤꯔꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯕꯤꯆꯤꯇ꯭ꯔꯕꯤꯔꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯤꯆꯤꯇ꯭ꯔꯋꯤꯔꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯤꯆꯤꯇ꯭ꯔꯚꯤꯔꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯁ꯭ꯇꯤꯅꯥꯄꯨꯔ ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]