Jump to content

ꯖꯤꯑꯣꯃꯥꯔꯥ ꯑꯦꯁꯦꯚꯦꯗꯣ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯖꯤꯑꯣꯃꯥꯔꯥ ꯑꯦꯁꯦꯚꯦꯗꯣ ꯑꯁꯤ ꯀꯂꯝꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯦꯟ.ꯖꯤ.ꯑꯣ.ꯒꯤ ꯕꯥꯔꯥꯅꯀꯨꯏꯂꯥ +꯲꯰ꯒꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤ.ꯏ.ꯑꯣ. ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯖꯁ꯭ꯇꯤꯁꯇꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯌꯥꯑꯣꯍꯟꯅꯕꯥ ꯂꯦꯄꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯚꯦꯗꯣꯅꯥ ꯲꯰꯱꯲ꯗꯥ ꯕꯥꯔꯥꯅꯀꯨꯏꯂꯥ +꯲꯰ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ, ꯲꯰꯲꯲ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯤ.ꯏ.ꯑꯣ. ꯕꯥꯔꯥꯅꯀꯨꯏꯂꯥ +꯲꯰ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯥ ꯅꯟ-ꯒꯕꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯕꯥꯔꯥꯅꯀꯨꯏꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯃꯗꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯃꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴]

ꯑꯦꯁꯦꯚꯦꯗꯣꯅꯥ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯛ "ꯑꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯅꯣꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯦꯗꯄꯇꯥ" (ꯑꯣꯔꯤꯅꯣꯀꯣ ꯑꯦꯗꯞꯇꯦꯠ) ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯣꯔꯤꯅꯣꯀꯤꯌꯥ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯖꯅꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯆꯨꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯖꯦꯟꯗꯔꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯲꯰꯱꯴ꯗꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯲꯰꯱꯵ꯗꯥ ꯑꯦꯁꯦꯚꯦꯗꯣꯅꯥ ꯄꯦꯔꯥꯒꯨꯋꯦꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯟꯗ ꯐꯣꯔ ꯅꯦꯆꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯲꯰꯱꯶ꯗꯒꯤ ꯲꯰꯱꯹ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯦꯁꯦꯚꯦꯗꯣꯅꯥ ꯀꯣꯂꯝꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯥꯔꯤꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯝꯃꯤ꯫[꯵][꯶]

꯲꯰꯲꯱ꯗꯥ ꯑꯦꯁꯦꯚꯦꯗꯣꯅꯥ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯀꯅꯐꯔꯦꯟꯁ (ꯁꯤ.ꯑꯣ.ꯄꯤ.꯲꯶)ꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯀꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯁꯅꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯖꯁ꯭ꯇꯤꯁ ꯐꯪꯍꯅꯕꯗꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯄꯈꯤ꯫[꯷]

ꯑꯦꯁꯦꯚꯦꯗꯣ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯖꯁ꯭ꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ (ꯕꯥꯔꯥꯅꯀꯨꯏꯂꯥ +꯲꯰ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯃꯥ)ꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯀꯣꯂꯝꯕꯤꯌꯥ ꯁꯤꯅꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯄꯇꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯃꯈꯤ꯫ ꯕꯥꯔꯥꯅꯀꯨꯏꯂꯥ +꯲꯰ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯲꯱ꯗꯥ ꯕꯤꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯃꯦꯂꯤꯟꯗꯥ ꯒꯦꯠꯁ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯣꯜꯂꯔ ꯵꯰,꯰꯰꯰ ꯄꯤꯈꯤ꯫[꯸][꯹][꯱꯰][꯱꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]